Schedule and Matches

November 1, 2020

 Eest   West

01 Tanaka   Taimu
02 Intaku   Tenjingo
03 Momotaro  Tenju
04 Ohshita  Shingozaemon 2
05 Fukutora  Kosugi
06 Izumiya 2  Akakabuto
07 Gyutaro  Marusaka2
08 Hiroshimaru Ohya 1
09 Marusaka1  Kinryu
10 Hokuetsu 2  Himu 2
11 Kyuzo   Yuhi
12 Shingozaemon Tohshichi
13 Tenryu   Izumiya 1
14 Tenjin   Asahi
15 Monbei  Junnoshita
16 Taito   Gonzaemon
17 Atarashiya  Torikou
18 Himuoh  Seimatsu
19 Izumiryu  Kohzaemon
20 Kenkohriki  Shotenro

October 4, 2020

 Eest   West

01 Tanaka   Tenjingo

02 Hibari   Intaku

03 Ushizo   Kosugi

04 Fukutora  Momotaro

05 Akakabuto  Shingozaemon 2

06 Gyutaro  Hiroshimaru

07 Izumiya 2  Ohya 1

08 Yuhi   Marusaka2

09 Tenju   Himu 2

10 Shingozaemon Izumiya 1

11 Kyuzo   Marusaka1

12 Tenryu   Asahi

13 Hokuetsu 2  Seimatsu

14 Tenjin   Kinryu

15 Gourikigo  Junnoshita

16 Kawabata  Torikou

17 Atarashiya  Taito

18 Kohzaemon Monbei

19 Shotenro  Chuzaemon

20 Izumiryu  Gonzaemon

21 Kenkohriki  Himuoh

September 6, 2020

 Eest   West

01 Intaku      Taimu
02 Hibari      Tanaka
03 Kosugi      Shingozaemon 2
04 Momotaro     Takakiyama
05 Hiroshimaru     Akakabuto
06 Gyutaro     Fukutora
07 Ohya 1      Ushizo
08 Yuhi      Izumiya 2
09 Kinryu      Himu 2
10 Tohshichi     Asahi
11 Shingozaemon    Marusaka1
12 Hokuetsu 2     Izumiya 1
13 Gonzaemon     Tenju
14 Tenryu      Kyuzo
15 Torikou     Monbei
16 Atarashiya     Junnoshita
17 Kawabata     Minamotogo
18 Himuoh     Chuzaemon
19 Gourikigo     Shotenro
20 Kenkohriki     Kohzaemon
 

August 14, 2020

 Eest   West

01 Intaku   Taimu

02 Tanaka   Hibari

03 Momotaro  Shingozaemon 2

04 Kosugi   Takakiyama

05 Ohya 1   Ushizo

06 Yuhi   Hiroshimaru

07 Izumiya 2  Himu 2

08 Marusaka1  Asahi

09 Tohshichi  Izumiya 1

10 Ohshita   Marusaka2

11 Kyuzo   Tenju

12 Minamotogo Shingozaemon

13 Hokuetsu 2  Gonzaemon

14 Himuoh  Seimatsu

15 Kenkohriki  Junnoshita

16 Chuzaemon  Taito

July 5, 2020

 Eest   West

01 Intaku   Tanaka

02 Momotaro  Kosugi

03 Ushizo   Shingozaemon 2

04 Akakabuto  Takakiyama

05 Hiroshimaru Fukutora

06 Himu 2   Ohya 1

07 Tenju   Yuhi

08 Marusaka2  Izumiya 2

09 Izumiya 1  Asahi

10 Ohshita  Marusaka1

11 Shingozaemon Kinryu

12 Minamotogo Tohshichi

13 Tenryu   Taito

14 Kyuzo   Monbei

15 Kohzaemon Hokuetsu 2

16 Torikou  Seimatsu

17 Shotenro  Junnoshita

18 Izumiryu  Himuoh

19 Atarashiya  Kawabata

20 Gourikigo  Chuzaemon

21 Kenkohriki  Gonzaemon

November 2, 2019

 East   West

01 Akakabuto  Shingozaemon 2

02 Hiroshimaru Ohya 2

03 Marusaka2  Fukutora

04 Yuhi   Asahi

05 Tenju   Izumiya 2

06 Gyutaro  Himu 2

07 Marusaka1  Kinryu

08 Tohshichi  Izumiya

09 Shingozaemon Ohshita

10 Monbei  Goukairiki

11 Minamotogo Gonzaemon

12 Kyuzo   Junnoshita

13 Atarashiya  Hokuetsu 2

14 Himuoh  Ohya 1

15 Gourikigo  Torikou

16 Tenjin   Tenryu

17 Izumiryu  Kohzaemon

18 Kenkohriki  Kawabata

October 6, 2019

 East   West

01 Ohya 2  Momotaro

02 Fukutora Hiroshimaru

03 Himu 2  Izumiya 2

04 Tenju  Asahi

05 Kinryu  Yuhi

06 Gyutaro  Ohshita

07 Ohya 1  Tohshichi

08 Minamotogo Hokuetsu 2

09 Goukairiki Shingozaemon

10 Kyuzo  Torikou

11 Gonzaemon Junnoshita

12 Chuzaemon Taito

13 Koganeishi 5 Seimatsu

14 Tenryu  Gourikigo

15 Kenkohriki Monbei

16 Himuoh  Kawabata

17 Tenjin  Kohzaemon

September 1, 2019

 East   West

01 Hiroshimaru Akakabuto

02 Ohya 2  Fukutora

03 Izumiya 2  Marusaka2

04 Himu 2  Asahi

05 Gyutaro  Marusaka1

06 Ohshita  Kinryu

07 Hokuetsu 2 Tenju

08 Kyuzo   Gonzaemon

09 Himuoh  Ohya 1

10 Seimatsu  Junnoshita

11 Tenryu  Keisaku

12 Atarashiya  Monbei

13 Tenjin   Torikou

14 Koganeishi 5 Gourikigo

15 Kawabata  Kohzaemon

16 Kenkohriki  Chuzaemon

​August 14, 2019

 Eest   West

01 Fukutora  Hiroshimaru

02 Yuhi   Ohya 2

03 Gyutaro   Izumiya

04 Marusaka2  Asahi

05 Tohshichi    Marusaka1

06 Ohshita   Shishimaru

07 Ohya 1    Kinryu

08 Shingozaemon Tenju

09 Goukairiki  Kyuzo

10 Hokuetsu 2  Gonzaemon

11 Monbei   Junnoshita

12 Atarashiya  Seimatsu

13 Tenryu   Chuzaemon

14 Himuoh  Gourikigo

15 Kenkohriki  Torikou

16 Izumiryu  Kohzaemon

17 Koganeishi 5 Kawabata

July 7, 2019

 Eest   West

01 Ohya 2  Takakiyama

02 Fukutora  Akakabuto

03 Marusaka2 Yuhi

04 Tenju   Himu 2

05 Marusaka1 Izumiya 2

06 Kinryu  Asahi

07 Gyutaro  Tohshichi

08 Hokuetsu 2 Ohshita

09 Kyuzo  Ohya 1

10 Himuoh  Shingozaemon

11 Tenryu  Junnoshita

12 Monbei  Gonzaemon

13 Atarashiya Kohzaemon

14 Kawabata Torikou

15 Tenjin  Seimatsu

16 Kenkohriki Taito

17 Koganeishi 5 Chuzaemon

18 Izumiryu  Keisaku

June 2, 2019

 Eest   West

01 Fukutora  Takakiyama

02 Akakabuto  Ohya 2

03 Himu 2  Yuhi

04 Tenju     Marusaka2

05 Izumiya     Kinryu

06 Shishimaru  Marusaka1

07 Gyutaro    Asahi

08 Ohshita    Tohshichi

09 Hokuetsu 2 Kyuzo

10 Monbei    Ohya 1

11 Momotaro  Shingozaemon

12 Himuoh  Junnoshita

13 Tenryu  Gonzaemon

14 Kosugi  Gourikigo

15 Keisaku    Chuzaemon

16 Kawabata   Taito

17 Koganeishi 5 Torikou

18 Kenkohriki Kohzaemon

19 Tenjin  Minamotogo

20 Izumiryu  Seimatsu

May 3, 2019

      Eest                   West

  1    Fukutora           Ohya 2
  2    Yuhi                   Akakabuto
  3    Marusaka 2       Himu 2
  4    Marusaka 1       Asahi
  5    Izumiya             Tenju
  6    Tohshichi          Kinryu
  7    Ohya1               Shishimaru
  8    Gyutaro            Kyuzo
  9    Hokuetsu 2      Shingozaemon
10    Torikou            Junnoshita
11    Momotaro      Gonzaemon
12    Kohzaemon    Monbei
13    Tenryu             Goukairiki
14    Chuzaemon    Himuoh
15    Gourikigo       Taito
16    Kosugi             Atarashiya
17    Izumiryu          Minamotogo
18    Koganeishi 5  Keisaku
19    Kawabata       Seimatsu
20    Tenjin              Kenkohriki

Copyright (C) 小千谷闘牛振興協議会 All Rights Reserved.