top of page

November 6, 2022

 Eest   West

01 Ohga   Kawabata

02 Tenryu   Hokuetsu 3

03 Himuoh   Momokuro

04 Taimu   Kikokuryu

05 Tenju   Tenjin

06 Chuzaemon  Tanaka

07 Akakabuto  Minamotogo

08 Hiroshimaru  Gonjiro

09 Gyutaro  Ohshita

10 Ohya 1  Shingozaemon 2

11 Izumiya  Himu 2

12 Shingozaemon Asahi

13 Monbei  Marusaka2

14 Gonzaemon Kinryu

15 Junnoshita  Marusaka1

Octorber 2, 2022

 Eest   West

01 Ginjiro   Tenryu

02 Momokuro  Hokuetsu 3

03 Himuoh  Ohga

04 Kikokuryu  Ushizo

05 Taimu   Minamotogo

06 Tenjin   Tanaka

07 Chuzaemon 2 Gonjiro

08 Shingozaemon 2 Tenju

09 Ohya 1   Akakabuto

10 Hiroshimaru Ohshita

11 Marusaka1  Himu 2

12 Shingozaemon Yuhi

13 Chuzaemon Marusaka2

14 Monbei  Kinryu

15 Seimatsu  Izumiya

16 Torikou  Junnoshita

17 Taito   Asahi

September 4, 2022

 Eest   West

01 Momokuro  Ginjiro

02 Ushizo   Ohga

03 Toshin   Himuoh

04 Tanaka   Kikokuryu

05 Gonjiro   Tenjin

06 Minamotogo Tenju

07 Chuzaemon 2 Taimu

08 Himu   2Shingozaemon 2

09 Hiroshimaru  Ohya 1

10 Shingozaemon Marusaka2

11 Yuhi   Asahi

12 Marusaka1  Kinryu

13 Seimatsu  Junnoshita

14 Kohzaemon  Taito

August 14, 2022

 Eest   West

01 Momokuro  Ohga

02 Kikokuryu  Himuoh

03 Taimu   Gyutaro

04 Tenju   Tanaka

05 Gonjiro   Minamotogo

06 Chuzaemon 2 Ohshita

07 Akakabuto  Shingozaemon 2

08 Himu 2   Kosugi

09 Kyuzo   Hiroshimaru

10 Shingozaemon Ohya 1

11 Junnoshita  Marusaka2

12 Kinryu   Asahi

13 Chuzaemon  Marusaka1

14 Torikou   Izumiya

15 Kohzaemon  Seimatsu

 

July 3, 2022

 Eest   West

01 Ginjiro   Ohga

02 Ushizo   Momokuro

03 Toshin   Kikokuryu

04 Gyutaro   Tanaka

05 Tenjin   Tenju

06 Gonjiro   Taimu

07 Kosugi   Minamotogo

08 Shingozaemon 2 Chuzaemon 2

09 Ohya 1   Ohshita

10 Hiroshimaru  Fukutora

11 Himu 2   Marusaka2

12 Shingozaemon Kyuzo

13 Chuzaemon  Marusaka1

14 Monbei   Izumiya

15 Junnoshita  Asahi

16 Torikou   Yuhi

17 Kohzaemon  Kinryu

18 Seimatsu  Taito

June 5, 2022

 Eest   West

01 Ushizo   Ginjiro
02 Toshin   Ohga
03 Gyutaro  Himuoh
04 Intaku   Kikokuryu
05 Tenju   Taimu
06 Minamotogo Tanaka
07 Shingozaemon 2 Gonjiro
08 Ohshita  Kosugi
09 Ohya 1  Fukutora
10 Marusaka2  Akakabuto
11 Kinryu   Hiroshimaru
12 Shingozaemon Himu 2
13 Junnoshita  Izumiya
14 Kohzaemon  Kyuzo
15 Monbei   Yuhi
16 Kenkohriki  Asahi
17 Taito   Marusaka1
18 Seimatsu  Torikou

May 3, 2022

 Eest   West

01 Gyutaro  Kikokuryu

02 Intaku   Himuoh

03 Tenjin   Minamotogo

04 Taimu   Tanaka

05 Gonjiro  Tenju

06 Kosugi   Shingozaemon 2

07 Fukutora  Chuzaemon 2

08 Akakabuto  Ohshita

09 Kawabata  Ohya 1

10 Himu 2   Hiroshimaru

11 Kyuzo   Marusaka2

12 Shingozaemon Izumiya

13 Izumiryu  Kinryu

14 Gonzaemon Marusaka1

15 Seimatsu  Asahi

16 Kenkohriki  Yuhi

17 Monbei  Chuzaemon

18 Taito   Junnoshita

19 Torikou  Kohzaemon

bottom of page