top of page

Schedule and Matches

November 1, 2020

 Eest   West

01 Tanaka   Taimu
02 Intaku   Tenjingo
03 Momotaro  Tenju
04 Ohshita  Shingozaemon 2
05 Fukutora  Kosugi
06 Izumiya 2  Akakabuto
07 Gyutaro  Marusaka2
08 Hiroshimaru Ohya 1
09 Marusaka1  Kinryu
10 Hokuetsu 2  Himu 2
11 Kyuzo   Yuhi
12 Shingozaemon Tohshichi
13 Tenryu   Izumiya 1
14 Tenjin   Asahi
15 Monbei  Junnoshita
16 Taito   Gonzaemon
17 Atarashiya  Torikou
18 Himuoh  Seimatsu
19 Izumiryu  Kohzaemon
20 Kenkohriki  Shotenro

October 4, 2020

 Eest   West

01 Tanaka   Tenjingo

02 Hibari   Intaku

03 Ushizo   Kosugi

04 Fukutora  Momotaro

05 Akakabuto  Shingozaemon 2

06 Gyutaro  Hiroshimaru

07 Izumiya 2  Ohya 1

08 Yuhi   Marusaka2

09 Tenju   Himu 2

10 Shingozaemon Izumiya 1

11 Kyuzo   Marusaka1

12 Tenryu   Asahi

13 Hokuetsu 2  Seimatsu

14 Tenjin   Kinryu

15 Gourikigo  Junnoshita

16 Kawabata  Torikou

17 Atarashiya  Taito

18 Kohzaemon Monbei

19 Shotenro  Chuzaemon

20 Izumiryu  Gonzaemon

21 Kenkohriki  Himuoh

September 6, 2020

 Eest   West

01 Intaku      Taimu
02 Hibari      Tanaka
03 Kosugi      Shingozaemon 2
04 Momotaro     Takakiyama
05 Hiroshimaru     Akakabuto
06 Gyutaro      Fukutora
07 Ohya 1      Ushizo
08 Yuhi       Izumiya 2
09 Kinryu      Himu 2
10 Tohshichi      Asahi
11 Shingozaemon    Marusaka1
12 Hokuetsu 2     Izumiya 1
13 Gonzaemon     Tenju
14 Tenryu      Kyuzo
15 Torikou      Monbei
16 Atarashiya     Junnoshita
17 Kawabata     Minamotogo
18 Himuoh      Chuzaemon
19 Gourikigo     Shotenro
20 Kenkohriki     Kohzaemon


August 14, 2020​

 Eest   West

01 Intaku   Taimu

02 Tanaka   Hibari

03 Momotaro  Shingozaemon 2

04 Kosugi   Takakiyama

05 Ohya 1   Ushizo

06 Yuhi   Hiroshimaru

07 Izumiya 2  Himu 2

08 Marusaka1  Asahi

09 Tohshichi  Izumiya 1

10 Ohshita   Marusaka2

11 Kyuzo   Tenju

12 Minamotogo Shingozaemon

13 Hokuetsu 2  Gonzaemon

14 Himuoh  Seimatsu

15 Kenkohriki  Junnoshita

16 Chuzaemon  Taito

July 5, 2020​

 Eest   West

01 Intaku   Tanaka

02 Momotaro  Kosugi

03 Ushizo   Shingozaemon 2

04 Akakabuto  Takakiyama

05 Hiroshimaru Fukutora

06 Himu 2   Ohya 1

07 Tenju   Yuhi

08 Marusaka2  Izumiya 2

09 Izumiya 1  Asahi

10 Ohshita  Marusaka1

11 Shingozaemon Kinryu

12 Minamotogo Tohshichi

13 Tenryu   Taito

14 Kyuzo   Monbei

15 Kohzaemon Hokuetsu 2

16 Torikou  Seimatsu

17 Shotenro  Junnoshita

18 Izumiryu  Himuoh

19 Atarashiya  Kawabata

20 Gourikigo  Chuzaemon

21 Kenkohriki  Gonzaemon

bottom of page