top of page

Schedule and Matches

November 2, 2019

 

 East   West

01 Akakabuto  Shingozaemon 2

02 Hiroshimaru Ohya 2

03 Marusaka2  Fukutora

04 Yuhi   Asahi

05 Tenju   Izumiya 2

06 Gyutaro  Himu 2

07 Marusaka1  Kinryu

08 Tohshichi  Izumiya

09 Shingozaemon Ohshita

10 Monbei  Goukairiki

11 Minamotogo Gonzaemon

12 Kyuzo   Junnoshita

13 Atarashiya  Hokuetsu 2

14 Himuoh  Ohya 1

15 Gourikigo  Torikou

16 Tenjin   Tenryu

17 Izumiryu  Kohzaemon

18 Kenkohriki  Kawabata

October 6, 2019

 

 East   West

01 Ohya 2  Momotaro

02 Fukutora Hiroshimaru

03 Himu 2  Izumiya 2

04 Tenju  Asahi

05 Kinryu  Yuhi

06 Gyutaro  Ohshita

07 Ohya 1  Tohshichi

08 Minamotogo Hokuetsu 2

09 Goukairiki Shingozaemon

10 Kyuzo  Torikou

11 Gonzaemon Junnoshita

12 Chuzaemon Taito

13 Koganeishi 5 Seimatsu

14 Tenryu  Gourikigo

15 Kenkohriki Monbei

16 Himuoh  Kawabata

17 Tenjin  Kohzaemon

September 1, 2019

 East   West

01 Hiroshimaru Akakabuto

02 Ohya 2  Fukutora

03 Izumiya 2  Marusaka2

04 Himu 2  Asahi

05 Gyutaro  Marusaka1

06 Ohshita  Kinryu

07 Hokuetsu 2 Tenju

08 Kyuzo   Gonzaemon

09 Himuoh  Ohya 1

10 Seimatsu  Junnoshita

11 Tenryu  Keisaku

12 Atarashiya  Monbei

13 Tenjin   Torikou

14 Koganeishi 5 Gourikigo

15 Kawabata  Kohzaemon

16 Kenkohriki  Chuzaemon

​August 14, 2019

 Eest   West

01 Fukutora  Hiroshimaru

02 Yuhi   Ohya 2

03 Gyutaro   Izumiya

04 Marusaka2  Asahi

05 Tohshichi    Marusaka1

06 Ohshita   Shishimaru

07 Ohya 1    Kinryu

08 Shingozaemon Tenju

09 Goukairiki  Kyuzo

10 Hokuetsu 2  Gonzaemon

11 Monbei   Junnoshita

12 Atarashiya  Seimatsu

13 Tenryu   Chuzaemon

14 Himuoh  Gourikigo

15 Kenkohriki  Torikou

16 Izumiryu  Kohzaemon

17 Koganeishi 5 Kawabata

July 7, 2019

 

 Eest   West

01 Ohya 2  Takakiyama

02 Fukutora  Akakabuto

03 Marusaka2 Yuhi

04 Tenju   Himu 2

05 Marusaka1 Izumiya 2

06 Kinryu  Asahi

07 Gyutaro  Tohshichi

08 Hokuetsu 2 Ohshita

09 Kyuzo  Ohya 1

10 Himuoh  Shingozaemon

11 Tenryu  Junnoshita

12 Monbei  Gonzaemon

13 Atarashiya Kohzaemon

14 Kawabata Torikou

15 Tenjin  Seimatsu

16 Kenkohriki Taito

17 Koganeishi 5 Chuzaemon

18 Izumiryu  Keisaku

June 2, 2019

 

 Eest   West

01 Fukutora  Takakiyama

02 Akakabuto  Ohya 2

03 Himu 2  Yuhi

04 Tenju     Marusaka2

05 Izumiya     Kinryu

06 Shishimaru  Marusaka1

07 Gyutaro    Asahi

08 Ohshita    Tohshichi

09 Hokuetsu 2 Kyuzo

10 Monbei    Ohya 1

11 Momotaro  Shingozaemon

12 Himuoh  Junnoshita

13 Tenryu  Gonzaemon

14 Kosugi  Gourikigo

15 Keisaku    Chuzaemon

16 Kawabata   Taito

17 Koganeishi 5 Torikou

18 Kenkohriki Kohzaemon

19 Tenjin  Minamotogo

20 Izumiryu  Seimatsu

May 3, 2019

      Eest                   West

  1    Fukutora           Ohya 2
  2    Yuhi                   Akakabuto
  3    Marusaka 2       Himu 2
  4    Marusaka 1       Asahi
  5    Izumiya             Tenju
  6    Tohshichi          Kinryu
  7    Ohya1               Shishimaru
 8    Gyutaro            Kyuzo
  9    Hokuetsu 2      Shingozaemon
10    Torikou            Junnoshita
11    Momotaro      Gonzaemon
12    Kohzaemon    Monbei
13    Tenryu             Goukairiki
14    Chuzaemon    Himuoh
15    Gourikigo       Taito
16    Kosugi             Atarashiya
17    Izumiryu          Minamotogo
18    Koganeishi 5  Keisaku
19    Kawabata       Seimatsu
20    Tenjin              Kenkohriki

bottom of page