top of page

Schedule and Matches

November 7, 2021

 Eest   West

01 Tenju                     Gyutaro
02 Tanaka                   Minamotogo
03 Taimu                    Tenjingo
04 Gonjiro                  Intaku
05 Kosugi                  Ohshita
06 Fukutora              Momotaro
07 Hiroshimaru         Shingozaemon 2
08 Himu 2                 Ohya 1
09 Marusaka2           Kawabata
10 Izumiya                Akakabuto
11 Kyuzo                  Shingozaemon
12 Junnoshita          Marusaka1
13 Kohzaemon        Asahi
14 Tenjin                   Izumiryu
15 Seimatsu             Kinryu
16 Torikou                Monbei
17 Kenkohriki          Taito

We are going to livestream on November 7. You can watch here.

https://youtu.be/TxgcqmvoV3U

October 3, 2021

 Eest   West

01    Tenjingo     Gyutaro
02    Kikokuryu     Himuoh
03    Tenju      Minamotogo
04    Taimu      Intaku
05    Gonjiro     Tanaka
06    Momotaro    Shingozaemon 2
07    Kosugi     Chuzaemon 2
08    Fukutora     Ohshita
09    Kawabata     Hiroshimaru
10    Marusaka2    Ohya 1
11    Himu 2     Akakabuto
12    Izumiya     Kinryu
13    Hokuetsu 2    Shingozaemon
14    Tenjin     Yuhi
15    Chuzaemon    Kyuzo
16    Izumiryu     Asahi
17    Monbei     Marusaka1
18    Kohzaemon    Seimatsu
19    Gonzaemon    Junnoshita
20    Torikou     Taito

 

We livestreamed on October 3. You can watch here.

https://youtu.be/L-Mj5MINIDQ

July 4, 2021

 Eest   West

01 Minamotogo Intaku
02 Taimu   Tanaka
03 Gonjiro  Tenjingo
04 Kosugi   Momotaro
05 Ohshita  Chuzaemon 2
06 Akakabuto  Hiroshimaru
07 Kawabata  Fukutora
08 Himu 2  Marusaka2
09 Kinryu   Ohya 1
10 Marusaka1  Yuhi
11 Kyuzo   Asahi
12 Hokuetsu 2  Izumiya
13 Monbei  Shingozaemon
14 Izumiryu  Chuzaemon
15 Kohzaemon Torikou
16 Shotenro  Taito
17 Kenkohriki  Gonzaemon

June 6, 2021

 Eest   West

01 Minamotogo Gonjiro

02 Intaku   Tenjingo

03 Tenju   Tanaka

04 Momotaro  Chuzaemon 2

05 Ohshita  Shingozaemon 2

06 Fukutora  Kosugi

07 Akakabuto  Ohya 1

08 Marusaka2  Hiroshimaru

09 Izumiya  Himu 2

10 Marusaka1  Kawabata

11 Kyuzo   Kinryu

12 Shingozaemon Asahi

13 Gourikigo  Hokuetsu 2

14 Junnoshita  Yuhi

15 Torikou  Chuzaemon

16 Kohzaemon Taito

17 Shotenro  Gonzaemon

18 Seimatsu  Monbei

19 Kenkohriki  Izumiryu

May 3, 2021

 Eest   West

01 Minamotogo Taimu

02 Tenjingo  Tanaka

03 Tenju   Intaku

04 Chuzaemon 2 Gonjiro

05 Momotaro  Ohshita

06 Kosugi  Shingozaemon 2

07 Hiroshimaru Ushizo

08 Ohya 1  Fukutora

09 Marusaka2 Akakabuto

10 Gyutaro  Kawabata

11 Asahi   Himu 2

12 Izumiya 1  Marusaka1

13 Shingozaemon Yuhi

14 Junnoshita Kinryu

15 Hokuetsu 2 Chuzaemon

16 Monbei  Taito

17 Tenjin  Himuoh

18 Kohzaemon Gonzaemon

19 Izumiryu  Torikou

20 Kenkohriki Seimatsu

bottom of page