top of page

Schedule and Matches

May 3, 2023

 Eest   West

01 Ohga   Kyuzo

02 Momokuro  Kawabata

03 Buffalo   Tenryu

04 Ushizo   Hokuetsu 3

05 Tenjin   Kikokuryu

06 Taimu   Himuoh

07 Tenju   Tanaka

08 Shingozaemon 2 Minamotogo

09 Gyutaro  Gonjiro

10 Chuzaemon Ohshita

11 Izumiya  Ohya 1

12 Himu 2  Marusaka2

13 Junnoshita  Shingozaemon

14 Marusaka1  Asahi

15 Torikou  Seimatsu

bottom of page