top of page

Schedule and Matches

November 5, 2023

 Eest   West

01 Buffalo   Kyuzo

02 Tenryu   Hokuetsu 3

03 Ushizo   Kawabata

04 Kikokuryu  Momokuro

05 Shingozaemon 2 Himuoh

06 Hiroshimaru  Tanaka

07 Ohshita   Tenju

08 Ohya 1   Minamotogo

09 Himu 2   Tenjin

10 Marusaka 2  Gonjiro

11 Gonzaemon  Gyutaro

12 Asahi   Taimu

13 Junnoshita  Ryuden

14 Izumiya   Marusaka 1

15 Taito   Shingozaemon

16 Torikou   Seimatsu

October 1, 2023

 Eest   West

01 Ohga   Momokuro

02 Buffalo   Ushizo

03 Tenryu   Kyuzo

04 Hokuetsu 3  Kawabata

05 Tenju   Himuoh

06 Gonjiro   Kikokuryu

07 Gyutaro  Tenjin

08 Ryuden  Minamotogo

09 Shingozaemon 2 Tanaka

10 Hiroshimaru Taimu

11 Gonzaemon Ohya 1

12 Izumiya  Chuzaemon

13 Seimatsu  Ohshita

14 Taito   Himu 2

15 Marusaka 1 Shingozaemon

16 Marusaka 2 Asahi

17 Torikou  Junnoshita

September 3, 2023

 Eest   West

01 Momokuro  Hokuetsu 3

02 Kawabata  Kyuzo

03 Buffalo   Ohga

04 Tenryu   Ushizo

05 Tanaka   Kikokuryu

06 Tenjin   Himuoh

07 Ryuden   Shingozaemon 2

08 Hiroshimaru  Tenju

09 Ohya 1   Taimu

10 Kinryu   Gyutaro

11 Shingozaemon Chuzaemon

12 Himu 2   Ohshita

13 Asahi   Minamotogo

14 Gonzaemon  Izumiya

15 Marusaka 1  Junnoshita

16 Torikou   Marusaka 2

17 Taito   Seimatsu

August 13, 2023

 Eest   West

01 Buffalo   Momokuro

02 Tenryu   Kawabata

03 Ushizo   Ohga

04 Hokuetsu 3  Kyuzo

05 Tanaka   Himuoh

06 Shingozaemon 2 Kikokuryu

07 Ryuden   Tenju

08 Ohshita  Taimu

09 Hiroshimaru Tenjin

10 Ohya 1   Chuzaemon

11 Himu 2   Gonjiro

12 Shingozaemon Gyutaro

13 Seimatsu  Minamotogo

14 Junnoshita  Izumiya

15 Gonzaemon Asahi

16 Taito   Marusaka2

17 Torikou  Marusaka1

June 4, 2023

 Eest   West

01 Ohga      Tenryu
02 Momokuro     Ushizo
03 Buffalo      Hokuetsu 3
04 Kikokuryu      Kyuzo
05 Himuoh      Kawabata
06 Tenju      Gonjiro
07 Taimu      Tanaka
08 Ohshita      Minamotogo
09 Shingozaemon 2    Tenjin
10 Gyutaro      Chuzaemon
11 Kinryu      Ohya 1
12 Shingozaemon   Hiroshimaru
13 Izumiya      Marusaka2
14 Junnoshita     Himu 2
15 Torikou      Asahi
16 Taito      Marusaka

May 3, 2023

 Eest   West

01 Ohga   Kyuzo

02 Momokuro  Kawabata

03 Buffalo   Tenryu

04 Ushizo   Hokuetsu 3

05 Tenjin   Kikokuryu

06 Taimu   Himuoh

07 Tenju   Tanaka

08 Shingozaemon 2 Minamotogo

09 Gyutaro  Gonjiro

10 Chuzaemon Ohshita

11 Izumiya  Ohya 1

12 Himu 2  Marusaka2

13 Junnoshita  Shingozaemon

14 Marusaka1  Asahi

15 Torikou  Seimatsu

bottom of page